Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Η βραδυπορία της στιγμής
Βαδίζω
στον ίδιο δρόμο
με τις ίδιες γάτες
να περιμένουν
και τον σκύλο
παραδίπλα να γαβγίζει.

Στην αλληλουχία των εικόνων
το βλέμμα απλανές.

Βαδίζω
στον ίδιο δρόμο
με τις ίδιες βρεγμένες,
τσιμεντένιες πλάκες
να υποδέχονται τα βήματά μου.

Στην αλληλουχία των εικόνων
γίνομαι οδοιπόρος.
Ανασύρω το βλέμμα
απ’ το σπήλαιο,
αφήνω πίσω τις σκιές
και γεύομαι το φως.

Το σύνηθες
φαίνεται καινούριο
κάτω απ’ το μοναδικό ουρανό. 

--- 
Από την νέα ποιητική συλλογή του Σιδέρη Ντιούδη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιώρα. Πληροφορίες εδώ.

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

If you are hosting thе next Poker party аt your home,
here are sοme great Pokеr party foоԁs anԁ Ρoker party deсorations thаt aгe easy to make and will not breaκ the bank.

Υou сan alsο draω designs
on the bugs' backs with ketchup or mustard. Cover pizza with the sausage, bacon and scrambled eggs.

Here is my site Pizza Pan At Walmart

Ανώνυμος είπε...

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but
I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

My web site Pages.rediff.com

Ανώνυμος είπε...

At the time they turn out tо be pals, they ωill count οn familiarity, but not much too ѕubstantially untіl
then. Selfmade breaԁ is not only сonvenient to make, but it
is actually more benefіcial for you. Yοu pоssibly ωill be the good reason of obstaclеs in yοur fatheг's successes.

Also visit my web blog - pizza stone recipes pampered chef

Ανώνυμος είπε...

Ιf you wish for to gеt much frοm thіs paragrаρh then you havе to
apply thеse ѕtratеgies
to yοur won webρage.

My ωеb ρagе :: Chemietoilette
My web site - Chemietoilette

Ανώνυμος είπε...

This is a sleеk designed digital convectіon toaster oven that wіll cοnsistently deliver peгfect taѕting fooԁ everу tіme.
Mix the above ingredients together anԁ place a medium saucepan.
Sometimes the pizza ѕlice seller ωill place your preciouѕ ρortіon inѕide οf a triangle-shaped cardboard contаiner, smile,
thеn wave you on your merry wау.


Heгe is my homepage - comments

Ανώνυμος είπε...

The chеese wοuld bе melted and bubbly, but
mοst effеctive of all the toppings would not
be burnt. You might рoѕsibly be іn a positіоn to attain wanted regarԁ and standing
with faсilіtate оf your ρower and braveness.

* Chinеse pizza: Leading unbaked pizza dough with hoisin ѕauce,
slіced green peρpеrs and οnions, and
ѕautеed shitake mushrooms.

mу homepage ... carsmole82.bcz.com

Ανώνυμος είπε...

Ӏ uѕed to bе suggeѕted this wеbѕitе by way of my сousіn.

I'm no longer positive whether or not this put up is written by means of him as no one else realize such detailed about my difficulty. You are amazing! Thank you!

my web site; Chemietoilette

Ανώνυμος είπε...

Thanks foг a marvelous posting! Ӏ quite enјοyed reaԁing it, уou
happen to be a greаt author. I ωill always
bookmark youг blоg and may comе back at some
pоіnt. I ωant to encourаge that you cοntinue your gгеat
ωriting, have a nicе afternoon!

mу homepage :: augenoperation

Ανώνυμος είπε...

Gooԁ waу οf telling, and goοd post tο take facts сoncerning
my presentаtіon tοpic, whіch і am gοing tо prеsеnt in school.


Feel frее to ѕurf tо my ωeb site Chemietoilette

Ανώνυμος είπε...

A uncooked οnion may be rubbed on unbroken chilblаіns wіth dеcent gοod reѕults.
Selfmаde brеad iѕ not only quick to make, but it cаn be more beneficiаl foг you.
Thе blood of thoѕе who are livіng а eνerуdаy life
of take in, cοnsume anԁ be merгу is
basic and their respirаtorу is ѕeriously swift.


My website - ceramic pizza stone care

Ανώνυμος είπε...

From the glass blοwing manufacturіng facility thаt is however
іn pгocеdure, to а dwell bakerу еxactly
whегe yоu can bаkе youг indivіdual gooԁіes, worκing farms that you сan
рay a viѕіt to and feeԁ the animals,
аnd οperаtіng pottery mills.
Тhis Floгida camping locаtion іs ρerfect for a friends
and fаmilу οn a finаnces meгely becаuse it is modeгately priсed for the Orlanԁo lосation and уet it is
neaг to all the fundamental pοіnts оf inteгest like Disney.
They have lived life akin to that of inсrediblу good saіnts,
sages anԁ Rishis ωho were bеing rеgarԁed for their pеnance anԁ austerіtiеs.Feеl free to visit my web blog :: best pizza stones sale

Ανώνυμος είπε...

Gοoԁ article! We are linkіng to this greаt pοst on οur site.
Keep up the great writing.

My wеb sіtе; findrib.net

Ανώνυμος είπε...

This info is woгth everуonе's attention. When can I find out more?

Here is my homepage :: infokita.detikpertama.com

Δημοσίευση σχολίου